Cape Independence Party - CAPEXIT, CAPEXITparty, CAPEXIT Party, - Geskiedenis

Die Kaapse Onafhanklikheids Party sal daarna streef om die diverse Kaap tot haar natuurlike onafhanklikheid te herstel en vir eens en vir altyd 'n einde bring aan die onderdrukking wat gely is onder die Brits-opgelegde koloniale Unie van Suid-Afrika.

Geskiedenis van die Kaap.

Gedokumenteerde geskiedenis toon dat Suider Afrika merendeels bevolk was deur die nomadiese Khoisan-mense. Die Bantoemigrasie van Noord- en Sentraal-Afrika het uitgebreide verplasing van die Khoisan tot gevolg gehad soos wat die Bantoe stamme (grotendeels Nguni) suidwaarts uitgebrei het. Die Khoisan het die Bantoe migrasie tot by die grense wat vandag die Kaap vorm, weerstaan. Die Kaap van Goeie Hoop was vir die eerste keer in 1488 deur die Portugese navigator Batholomeus Dias, gekarteer. Die eerste Europese nedersetting in die streek het plaasgevind in 1652 toe setlaars onder Jan Van Riebeeck ‘n Verversingspos vir die Hollands Oos Indiese Kompanjie (VOC) as ‘n halfweghuis na hul Oos Indiese kolonies, gevestig het.

CAPEXIT - Koi

Soos wat die Kaap van Goeie Hoop uitgebrei het, is die Khoisan geïntegreer met die Hollandse nedersettings. In die 1660’s het die VOC slawe vanaf Indië, Seylon en Batawië (hedendaagse Indonesia) en Oos Afrika gebring. Die Atlantiese Oseaan in die weste en die Indiese Oseaan in die ooste, dien steeds as naelstring wat die Kaap verbind aan die Europese en Oosterse samelewings wat aan dié gebied in sy hedendaagse vorm, geboorte gegee het.
Die Kaap was ‘n samevoeging van ‘n groot verskeidenheid mense en is vinnig gekenmerk deur mense van gemengde herkoms. Die Kaap se smeltkroes-gemeenskap het ware diversiteit gesimboliseer en die Afrikaanse taal is so ryk en divers as die mense wat dit geskep het. Hierdie diverse mengsel van herkoms, kultuur en taal kan selfs gesien word deur die feit dat baie Kaaplanders wat as ‘wit’ beskou word, hulle genetika kan herlei na Khoisan- en slawe-voorouers. Die Kaap is die ware ‘reënboognasie – ons kan maar net in die verlede terugkyk om dit te besef.

Die Kaapse gebied het na die ooste tot by die Visrivier uitgebrei waar die Kaaplanders in 1779 vir die eerste keer met die Xhosa, wat in ‘n suid-westelike rigting uitgebrei het, kontak gemaak het.

CAPEXIT Koi distribution

In 1806 het die Kaap in die hande van die Britte geval en onder Britse beheer gebly tot in 1872, waarna dit self-regeringsreg verkry het. Die Kaap het self-regering geniet tot in 1910, waarna die Britse Ryk die ‘Unie van Suid Afrika’ afgedwing het nadat die Boererepublieke in die Suid Afrikaanse Oorlog verswak is. Die Unie van Suid Afrika het bestaan uit die kolonies van die Kaap en Natal, sowel as die Republieke van Transvaal en die Oranje-Vrystaat. Lesotho, ‘n Britse protektoraat, het gekies om nie deel van die Unie te wees nie en het in 1966 onafhanklikheid verkry. Swaziland, oorspronklik ingesluit in die Transvaalse Republiek, het in 1968 onafhanklikheid van Brittanje verkry. Hierdie twee onafhanklike lande verteenwoordig die twee “gate” op die huidige kaart van Suid Afrika, terwyl die vier voorheen outonome entiteite dít wat vandag bekend staan as die Republiek van Suid Afrika, uitmaak.

 Cape Independence Party - CAPEXIT, CAPEXITparty, CAPEXIT Party, Table Mountain

Vanaf 1910 tot 1948 was die Unie van Suid Afrika ‘n dominium van die Britse Ryk. In die 1920’s het die Unie onafhanklikheid van Brittanje begin najaag. In 1948 het politieke beheer geskuif na die ekstreme Nasionale Party (NP). Met die NP se politieke belange grootliks in die Transvaal gebaseer, was die ‘Nat’ regering vining om rasse-segregasie-wetgewing onder ‘n beleid genaamd Apartheid, te implementeer. Tot en met daardie tyd was die Kaapprovinsie die enigste provinsie wat nie-blanke deelname aan verkiesings toegelaat het en wat vir 300 jaar sonder rasse-skeiding was. In die 1950’s het die Apartheidsregering hierdie reg in die Kaap afgeskaf. In 1953 het die NP regering sogenaamde ‘Kaapse Kleurlinge’ van die Kieserslys van die Kaapprovinsie verwyder en kleurlinge is slegs toegelaat om vir vier parlementêre verteenwoordigers te stem. Dit is met verontwaardiging in die Kaap ontvang en ‘n organisasie genaamd die ‘Fakkelkommando’s’, gelei deur die bekroonde vegvliegtuig vliënier Adolph “Sailor” Malan, het massa-opstande teen die regering van stapel gestuur. Tydens die hoogtepunt van die opstande, het die Fakkelkommando uit 250 000 blanke lede bestaan wat ‘n einde aan die regering se rassistiese beleid sowel as die herstel van stemreg vir kleurlinge geëis het. Maar die Apartheidsregering het die protes-aksies teengestaan en teen 1968 was die Kaapse Kleurlinge nie net geheel-en-al verwyder van die Kiesersrol nie, maar is hulle huise gesloop en moes hulle gedwonge uitsettings onder die Groepsgebiedewet in die oë staar.

CAPEXIT Sailor

Die NP-regering het daarin geslaag om tot 1994 aan bewind te bly waarna plaaslike en internasionale druk hulle geforseer het om Apartheid te beëindig en verkiesings te hou met universele stemreg van krag. Dit het daartoe gelei dat die African National Congress vining mag verkry het. Hoewel die ANC met ‘n ‘reënboognasie’ slagspreuk beloof het om ‘n einde aan rassisme in Suid Afika te bring, is die werklikheid eerder dat onderdrukking gerig was teenoor minderheidsgroepe. Die ANC regering het beleid soos die Wet op Gelyke Indiensneming, Swart Ekonomiese Bemagtiging, Regstellende Aksie, Nasionalisering/ Beslaglegging op Grong (plase en myne), Transformasie, Herverdeling en Kwotas ingestel wat verseker het dat elke aspek van die gemeenskap volgens rassitiese riglyne gestruktureer is. Die ekonomie, opvoeding, politiek, besighede, nasionale monopolië (Evkom, Telkom), die media (SAUK, hoofstroom koerante) en ook sport is geherstruktureer volgens ‘n sterker-wordende rassekwota. In werklikheid is die ware ‘reënboognasie’ van Suid Afrika, die etnies-diverse Kaap, die ergste geaffekteer deur die ANC se rassitiese beleid.

Die Kaap het, ten spyte van ‘n eeue-oue taal- en kultuurgeskiedenis, in 1910 onafhanklikheid verloor deur ‘n koloniale fout wat tot gevolg gehad het dat naburige lande saam gedwing is om die belange van die Britse Ryk te dien. In 1948 het hiedie gedwonge Unie in die hande van ‘n totalitêre en rassistiese regering beland. In 1994 is die hefbome van mag oorhandig van een totalitêre regering na ‘n ander, terwyl die onderdruktes slegs van skakering verander het. Die goeie mense van hierdie Unie ly steeds onder beginsellose bestuur van een of ander aard of vorm vanaf die begin daarvan tot in die huidige tyd.

Cape Independence Party - CAPEXIT, CAPEXITparty, CAPEXIT Party, CAPEXIT - Campsbay
email email email CIP Logo Back to the Main Page